Grupa patomorfologiczna

Prof. dr hab.n.med. Renata Langfort

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, obecnie Uniwersytet Warszawski. Specjalista patomorfologii. Od 1984 do 1995 roku zatrudniona w zakładzie Patomorfologii AM (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) na stanowisku adiunkta. 

Od 1995 roku pracuje w Zakładzie Patomorfologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, którym kieruje od 1998 roku. 

Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów, zaangażowana w tworzenie „Standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii – wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii”.

Od lat zajmuje się diagnostyką patomorfologiczną chorób układu oddechowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób śródmiąższowych płuc, raka płuca i międzybłoniaka opłucnej.

Autorka i współautorka ponad 300 publikacji, w tym m. in. polskich zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia idiopatycznego włóknienia płuc, nowotworów klatki piersiowej, rozdziałów w monografiach, dotyczących patomorfologii chorób układu oddechowego.

Prof. dr hab.n.med. Andrzej Marszałek

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek jest specjalistą w dziedzinie patomorfologii, kierownik Katedry Patologii i Profilaktyki Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, kierownik Zakładu Patologii Nowotworów Wielkopolskiego Centrum Onkologii, zastępcą dyrektora ds. lecznictwa Wielkopolskiego Centrum Onkologii.  Konsultant Krajowym w dziedzinie patomorfologii.

Prof. dr hab.n.med. Łukasz Szylberg

Specjalista w dziedzinie patomorfologii, koordynator Zakładu Patologii Nowotworów w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, kierownik Zakładu Patomorfologii, Placentologii i Hematopatologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.

Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych zarówno w czasopismach polskich, jak i międzynarodowych. Laureat nagród naukowych w tym Fundacji im. Prof. Stanisława Woyke za najlepszą opublikowaną pracę w Polish Journal of Pathology. Współautor patentu oraz licznych wdrożeń technologicznych związanych z cyfrową patologią oraz sztuczną inteligencją w medycynie.

Dr n. med. Marta Szadurska-Noga

Dr n. med. Marta Szadurska-Noga ukończyła Wydział Lekarski na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Szkolenie specjalistyczne odbyła w Zakladzie Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, gdzie pracuje obecnie jako lekarz specjalista patomorfologii. Od roku 2013 pracowała dydaktycznie, a od roku 2017 również naukowo w Katedrze Patomorfologii i Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W grudniu 2023 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Jest współautorką publikacji naukowych z zakresu patofizjologii i biologii molekularnej raka endometrium. Od roku 2022 pełni funkcję sekretarza Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Patologów.

Dr Alicja Chrzan

Zakład Patomorfologii Nowotworów
Narodowy Instytut-Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Lek. Alicja Chrzan w 2012 roku została absolwentką II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne z patomorfologii zrealizowała w Narodowym Instytucie-Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, gdzie od 2019 roku, po uzyskaniu tytułu specjalistki w dziedzinie patomorfologii, zdobywała doświadczenie w diagnostyce nowotworów kobiecych. Prelegentka na Konferencji „Postępy w patologii molekularnej w onkologii” i IV Konferencji Praktyka Ginekologa Onkologa. Uczestniczka międzynarodowego projektu „TUBA-WISP II study” dotyczącego bezpieczeństwa onkologicznego pacjentek z grupy wysokiego ryzyka poddanych profilaktycznej salpingektomii z opóźnioną owariektomią. Członkini Międzynarodowego Towarzystwa Patologów Ginekologicznych.

Dr Kinga Sikorska-Mali

Starszy asystent w Zakładzie Patomorfologii w Wojskowym Instytucie Medycznym 
Absolwentka Pierwszego Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej obecnie Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Doświadczenia w pracy patomorfologa nabierała m.innymi w  Narodowym Instytucie Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie i w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA. W 2011 roku uzyskała tytuł specjalisty patomorfologa. Zainteresowania: diagnostyka nowotworów kobiecych.

Dr n.med. Monika Durzyńska

Absolwentka Pierwszego Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej obecnie Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Od 2003 roku nieprzerwanie związana z Narodowym Instytutem Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie  Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. W 2009 roku uzyskała tytuł specjalisty patomorfologa a w 2019  stopień naukowy doktora nauk medycznych; tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena udziału wirusa brodawczaka ludzkiego o wysokim ryzyku onkogennym w rozwoju raka gardła środkowego”. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta oraz Zastępcy Kierownika Zakładu Patomorfologii Nowotworów. Krąg zainteresowań naukowych oraz pracy diagnostycznej obejmuje nowotwory rzadkie, szczególnie z rejonu głowy i szyi  oraz nowotwory związane z etiologią HPV.  Ponad to jest autorką publikacji dotyczących terapii spersonalizowanej inhibitorami TRK.  Brała udział w opracowaniu standardów oceny mikroskopowej i makroskopowej materiału biopsyjnego i operacyjnego u chorych na nowotwory złośliwe w ramach zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Patologów w latach 2013-2014 oraz standardów dla zakładów patomorfologii jako przygotowanie do akredytacji Jednostek Diagnostyki Patomorfologicznej w 2020 roku. Prelegentka na kongresach i konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz wykładowca w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.